• GINTONG PUHUNAN LOAN

  (Microfinance Loan)

  Layunin ng pasilidad na ito matugunan ang mga pangangailangan ng mga Bicolano microentrepreneurs. Maaring pumili sa mga sumusunod na options base sa paglalaanan.


  Gintong Puhunan - karagdagang kapital para sa may maliliit na negosyo

  Gintong Pabahay - dagdag na pautang sa mga kliyente na nais magpaayos ng bahay o magkaroon ng sariling bahay/lote

  Gintong Kalinga - para sa mga kliyente na gustong kumuha ng life insurance sa abot-kayang halaga

 • DOKUMENTONG KINAKAILANGAN:

  PRINCIPAL BORROWER

  Filled out Bank forms

  1 valid ID

  Brgy. Certification/Business Permit (Mayor’s Permit preferred)

  CO-MAKER

  1 valid ID

  Proof of Income


  KWALIPIKASYON PARA MAKA-UTANG:

  Dumalo sa GP Orientation

  Residente na hindi bababa sa 1-3 taon (kung umuupa)

  May edad na 25-65 taong gulang

  May maayos na kalusugan

  Hindi bababa sa 1 o higit pang taon sa pagnenegosyo

  May pang araw-araw na lingguhan o buwanang kita